Regulamin sklepu

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym. 

Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: 
Sprzedawca – Urszula Kułak prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Pracownia projektowa Urszula Kułak, ul. Rymanowska 8/3 , 35-083 Rzeszów, NIP: 6861532106, REGON: 371109376; 
Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę; 
Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
Klient – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie; 
Towar – wzory graficzne, garfiki, kartki, pudełka i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie; 
Kurier – oznacza podmiot współpracujący ze sprzedawcą celem dostarczenia zamówionego przez klienta towaru lub usługi. 
- Polczta Polska S.A. 
- e-mail (przesyłka dotyczy wzorów graficznych do haftu krzyżykowego oraz grafik do samodzielnego wydruku). 

Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 
Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia. 
Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. 

§ 2 
Informacja o Towarze 
Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy, ani podatku VAT (Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT). 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

Sprzedawca informuje, że kolory gotowych przedmiotów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego mogą się różnić z uwagi na parametry monitorów. 

§ 3 
Przyjmowanie i realizacja zamówień 

Zamówienia od Klientów są przyjmowane e-mailowo na adres kulsk3@gmail.com 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. 

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

Pliki graficzne dostarczane są w formacie PDF. Sprzedawca przesyła zamówiony plik na adres podany przez Klienta. 

§ 4 
Zapłata za zakupiony Towar 

Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje w formie przedpłaty - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

W przelewie należy podać numer zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności. 

Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę (bez VAT), powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury. 

§ 5 
Dostawa zakupionego Towaru 

Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera – tj. Poczty Polskiej lub innego wybranego operatora pocztowego. Paczki nadawane są przed Sprzedawcę w zadeklarowanym w opisie Produktu czasie. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje w terminie do 3 dni roboczych, w przypadku poczty polskiej czas doręczenia waha się od 2 do 14 dni roboczych.Termin ten liczony jest od dnia wysyłki. 

Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana wg taryfy (cennika) Kuriera. 

Przy jednorazowym zakupie Towaru za przedpłatą na kwotę co najmniej 250 zł Sklep pokrywa koszty dostawy Towaru za wyjątkiem dostaw wysyłanych za granicę. W tych przypadkach koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy. 

Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia, wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru. 

§ 6 
Uprawnienia Konsumentów 
Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.(POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY). 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania). 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także Konsumentowi w przypadku zakupu grafik cyfrowych. Opłacenie zamówienia, w skład którego wchodzą pliki cyfrowe, oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy na dany produkt. 

§ 7 
Reklamacje 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy. 

W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny. 

Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną. 

W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 

Reklamacja nie dotyczy wzorów graficznych w formacie PDF. 

§ 8 
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. 

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług graficznych, sprzedaży produktów, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym Papierowy Potwór. 

Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. (POLITYKA PRYWATNOŚCI) 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w, tym kodeksu cywilnego. 
Wszelkie spory pomiędzy Operatorem, a Partnerami Portalu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz